Ban chấp hành Hội qua các nhiệm kỳ

DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ IV (1986-1998)
I. Quyết định sổ 117/TWH ngày 25/12/1986 của Trung ương Hội Việt Nam. 
1. Ngô Lê Triêm Chủ tịch Hội;
2. Trần Bình Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hoà Hiển Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Vĩnh Thái Uỷ viên thư ký;
5. Hồ Công Chính Uỷ viên;
6. Trần Ngang Uỷ viên;
7. Phạm Văn Độ Uỷ viên;
8. Huỳnh Kim Lưu Uỷ viên;
9. Phạm Văn Độ Uỷ viên;
10. Phùng DuyTừu Uỷ viên;
11. Nguyễn Văn Thơ Uỷ viên;
II. Văn bàn số 66/BCH ngày 24/4/1990 cùa Trung ương Hội Việt Nam. 
1. Ngô Lê Triêm Chủ tịch Hội;
2. Trần Binh Phó chủ tịch Hội;
3. Phan Thanh Hữu Phó chủ tịch Hội;
4. Trần Hoà Hiển Phó chủ tịch Hội;
5. Lê Vĩnh Thái Uỷ viên thư ký;
6. Hồ Công Chính Uỷ viên;
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ II (1998-2003)
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Tô Ngọc Chỉnh Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hồng Cang Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Chánh Tổng thư ký;
5. Lâm Thanh Hảo Phó Tổng thư ký;
6. Lê Tam Chung Trường ban kiểm tra;
7. Võ Văn Lược Uỷ viên;
8. Nguyễn Bàng Uỷ viên;
9. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
10. Võ Phi Điểu Uỷ viên;
11. Hồ Công Chính Uỷ viên;
12. Phạm Thanh Trì Uỷ viên;
13. Nguyễn Quang Trung Uỷ viên;
14. Nguyễn Lương Am Uỷ viên;
15 Tạ Văn Tuy Uỷ viên;
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ III (2003-2008)
(theo Quyết định số 64/HXDVN ngày 25M/2003)
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá III 
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Tô Ngọc Chỉnh Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hồng Cang Phó chủ tịch Hội;
4. Đồng Điển Uỷ viên thường trực;
5. Lê Chánh Trường ban kiểm soát;
6. Phan Viết Hùng Tống thư ký;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
8. Lâm Thanh Hào Uỷ viên;
9. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
10. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
11. Nguyễn Hữu Vui Uỷ viên;
12. Lê Tam Chung Uỷ viên;
13. Nguyễn Chí Hạnh Uỷ viên;
14. Nguyễn An Điềm Uỷ viên;
15 Nguyễn Lương Am Uỷ viên;
I Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá III       
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Tô Ngọc Chỉnh Phó chủ tịch Hội;
3. Trần Hồng Cang Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Chánh Uỷ viên thường trực;
5. Phan Viết Hùng Tổng thư ký;
6. Đồng Điền Uỷ viên thường trực
7. Võ Hữu Thiện Thư ký
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ IV (2008-2013) 
(theo Quyết định số 2745/QĐ-CTUBND ngày 15/12/2008)    
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá IV.   
1. Nguyễn Ngọc Trai  Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Nguyễn Hữu Vui Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
5. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
6. Lê Chánh Trường ban kiểm soát;
7. Phan Viết Hùng Uỷ viên;
8. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
12. Vương Phiêu Linh Uỷviên;
13. Lê Văn Lịch Uỷ viên;
14 Nguyễn Văn Lưu Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Phan Xuân Hài   Uỷ viên;
17. Huỳnh Văn Tâm Uỷ viên;
18. Nguyễn Ngọc Tống Uỷ viên;
19. Tô Cao Văn Uỷ viên;
II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá IV  
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
4. Nguyễn Hữu Vui Phó chủ tịch Hội;
5. Lê Chánh Truờng ban kiểm soát;
6. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên thường trực;
 
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ V (2013-2018) 

  
 
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá V.   
1. Nguyễn Ngọc Trai  Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bào Phó chủ tịch Hội;
3. Lê Chánh Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
5. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên;
7. Trần Đức Lưu Uỷ viên;
8. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
12. Vương Phiêu Linh Uỷviên;
13. Lẻ Văn Lịch Uỷ viên;
14 Nguyễn Văn Lưu Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Nguyễn Thị Minh Vinh Uỷ viên;
17. Huỷnh Văn Tâm Uỷ viên;
18. Nguyễn Ngọc Tống Uỷ viên;
19. Nguyễn Văn Tâm Uỷ viên;
II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá V  
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Lê Tam Chung Phó chủ tịch Hội;
4. Lê Chánh Phó chủ tịch Hội;
5. Võ Hữu Thiện Tổng thư ký;
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên thường trực;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ VI (2018-2023) 
I. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá VI.   
1. Nguyễn Ngọc Trai  Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Võ Hữu Thiện Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
4. Huỳnh Văn Tâm Phó chủ tịch Hội;
5. Nguyễn Văn Tâm Trưởng ban Kiểm Tra
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên;
7. Trần Đức Lưu Uỷ viên;
8. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Phan Thanh Tâm Uỷ viên;
12. Vương Phiêu Linh Uỷviên;
13. Lê Văn Lịch Uỷ viên;
14 Nguyễn Văn Lưu Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Đoàn Đức Tùng Uỷ viên;
17. Huỷnh Văn Tâm Uỷ viên;
18. Nguyễn Tiến Dũng Uỷ viên;
19. Lê Huy Hoàng Uỷ viên;
20. Vương Xuân Sĩ Ủy Viên
21. Lê Phương Ủy viên
II. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá VI  
1. Nguyễn Ngọc Trai Chủ tịch Hội;
2. Trần Viết Bảo Phó chủ tịch Hội;
3. Võ Hữu Thiện Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
4. Huỳnh Văn Tâm Phó chủ tịch Hội;
5.Nguyễn Văn Tâm Trưởng ban kiểm soát
6. Nguyễn Kim Hùng Uỷ viên thường trực;
7. Võ Thị Minh Huệ Uỷ viên
 
 
 
DANH SÁCH BCH NHIỆM KỲ VII (2023-2028)
I. Ông Nguyễn Ngọc Trai - Chủ tịch danh dự Hội Xây dựng Bình Định 
II. Danh sách Ban chấp hành Hội Xây dựng Bình Định khoá VII.   
1. Trần Viết Bảo Chủ tịch Hội;
2. Võ Hữu Thiện Phó chủ tịch Hội;
3. Nguyễn Kim Hùng Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
4.Nguyễn Mai Chí Trung Phó chủ tịch Hội;
5. Nguyễn Văn Lưu Trưởng ban Kiểm Tra
6. Phan Thế Cường Uỷ viên;
7. Trần Đức Lưu Uỷ viên;
8. Trần Thị Minh Châu Uỷ viên;
9. Trần Xuân Hậu Uỷ viên;
10. Đỗ Đình Phương Uỷ viên;
11. Trần Quang Minh Uỷ viên;
12. Nguyễn Công Nguyên Uỷviên;
13.Đỗ Minh Thạch Uỷ viên;
14  Lê Quang Thanh Uỷviên;
15. Dương Minh Quang Uỷ viên;
16. Huỳnh Thanh Trung Uỷ viên;
17. Phạm Việt Tùng Uỷ viên;
18. Lê Tiến Dũng Uỷ viên;
19. Cao Văn Tuấn Uỷ viên;
20. Vương Xuân Sĩ Ủy Viên
21. Lê Phương Ủy viên
III. Danh sách Thường trực BCH Hội Xây dựng Bình Định khoá VII  
1. Trần Viết Bảo Chủ tịch Hội;
2. Võ Hữu Thiện Phó chủ tịch Hội;
3. Nguyễn Kim Hùng Phó chủ tịch Hội kiêm Tổng thư ký
4. Nguyễn Mai Chí Trung Phó chủ tịch Hội;
5.Nguyễn Văn Lưu Trưởng ban kiểm soát
6. Trần Thị Minh Châu Uỷ viên;
7. Phan Thế Cường Uỷ viên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây